Prosedyre for klage

Prosedyre for behandling av klager
 

Hensikten med prosedyren
Ved Galvano Tia blir klagerett betraktet som et viktig virkemiddel for å kvalitetssikre attføringstjenestene og som et ledd i kontinuerlig forbedring. Som deltaker, ansatt og kunde er du derfor velkommen til å fremsette klage på forhold ved Galvano Tia som du er misfornøyd med, eller mener kan forbedres ytterligere.

Ansvar
Alle ansatte og deltakere/arbeidssøkere ved Galvano Tia har ansvar for at klageprosedyren følges opp. Daglig Leder er ansvarlig for at prosedyren gjøres kjent for ansatte og deltakere/arbeidssøkere (Internett/TQM/Personalhåndbok).

For at vi skal kunne gjøre noe med kritikkverdige forhold som du måtte oppleve i løpet av din tid på Galvano Tia, er det viktig at du som deltaker faktisk benytter deg av retten til å klage. Din klage blir behandlet med størst mulig grad av konfidensialitet.
 
Hva kan klages på
Det kan klages på alle forhold som du ikke er fornøyd med ved Galvano Tia, eks. faglig oppfølging og veiledning, utstyr og fysisk arbeidsmiljø, tilrettelegging, innflytelse på attføringsløp m.m.

Fremgangsmåte for å fremsette klage
Ved fremsetting av klage skal denne så langt som mulig gå tjenestevei, dvs. fremsettes for nærmeste overordnede eller ansvarlig kontaktperson.

Mottatte klager behandles på det nivået de naturlig hører hjemme. Den som mottar klagen skal rapportere om mottatt klage og utfallet av klagebehandlingen (kopi av skriftlig tilbakemelding) til attføringsleder.

Klager skal motta en skriftlig tilbakemelding på klage innen 14 dager. Den som har behandlet klagen er ansvarlig for skriftlig tilbakemelding til klager. Kopi av tilbakemelding sendes daglig leder.
 
Klagens form og innhold
For at din tilbakemelding skal bli behandlet etter vedtatt klage-prosedyre må den fremsettes skriftlig (brev eller e-post). Klagen må være saklig og inneholde klagerens navn.

Du kan ta kontakt med din nærmeste overordnede/ansvarlig kontaktperson dersom du trenger hjelp til å fremsette klage skriftlig.
 
Klagen må inneholde navn og hva klagen gjelder.

Kom gjerne med konkrete forslag til hvordan forholdet som påklages burde vært løst etter din oppfatning.

Hvem kan klage
Etter denne prosedyre kan alle som deltar i ett av tiltakene som Galvano Tia tilbyr klage.
 

Galvano Tia AS:  Sentralbord: 75 60 11 00  • E-post: post@galvanotia.noFaks: 75 60 11 01

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign