Rettigheter

Rettighetsdokument Galvano Tia  AS.

Alle ansatte og deltakere skal behandles med respekt og likeverd uansett kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonshemming, religion, kjønn eller seksuell legning.

For deltagere ved Galvano Tia gjelder en rekke rettigheter og plikter forbundet med tiltaket. For økonomiske rettigheter fra NAV, henvises det til NAVs hjemmesider, www.nav.no eller til din kontaktperson ved NAV.  De mest sentrale lovene er Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og NAV-loven/trygdeloven.  
Les mer på www.lovdata.no.

Galvano-Tia gir alle deltakere mulighet for deltakelse i utvikling av programtilbud og tjeneste. Brukermedvirkning er sentralt i vårt arbeid og tiltaksdeltakere skal ha mulighet til å gi tilbakemelding på programtilbud og utføring av tjenester.

Rettigheter:
AVKLARING/ APS/ AB/ OPPFØLGING/ ARR
Arbeidsmiljøloven og ferieloven gjelder ikke når en deltar på disse tiltakene. Deltagere på disse tiltakene mottar ytelse fra Nav.
Personer som deltar i arbeidsrettede tiltak, og som ikke er arbeidstaker etter definisjonen i arbeidsmiljøloven § 1-8, skal likevel anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1-13, kapittel 18, og § 19-1.

VTA/ KIA/ TIA
Deltagere på VTA er ansatte ved Galvano Tia, og har i tillegg til sin uførytelse fra NAV, også krav på bonuslønn. VTA – deltagere er ansatt på ordinære arbeidsbetingelser, og følger gjeldende regler i Arbeidsmiljøloven og Ferieloven, med unntak av sykepenger.

 KIA er ansatt på tidsbestemt kontrakt og TIA-deltakere er ansatt på tidsubestemt kontrakt.  Ordinære arbeidsbetingelser gjelder, og gjeldende regler etter Arbeidsmiljøloven og Ferieloven følges.

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale, samt vanlige betingelser med hensyn til oppsigelse og arbeidsforhold for øvrig.

Alle attføringskonsulenter, arbeidsledere og øvrige personale ved Galvano Tia har taushetsplikt om dine personlige forhold, og alt skriftlig materiale om deg skal oppbevares nedlåst i personalmappen.

Plikter:
Som deltager plikter du å forholde deg til din attføringskonsulent, arbeidsleder og annet personale ved Galvano Tia på en positiv måte. Du plikter også å behandle dine kolleger positivt og med respekt.

Vi har nulltoleranse for mobbing og rus ved Galvano Tia.

Deltagere som har et lønnsforhold til Galvano Tia vil få informasjon om retningslinjene til bedriften i personalhåndboken og arbeidsreglementet.
Du plikter å møte til arbeidet til avtalt tid, og å gjøre ditt beste for å utføre arbeidet  etter opplæring og anvisning fra din arbeidsleder og attføringskonsulent. Dersom pliktene ikke overholdes vil det kunne føre til utskriving fra tiltaket for Avklaring, APS, AB, Oppfølging og ARR, i samarbeid med NAV lokalt.

For deltagere på VTA, KIA og TIA vil eventuelle sanksjoner følge Arbeidsmiljøloven og sedvane i arbeidslivet.

Rettighetsdokument Galvano Tia AS

Galvano Tia har fastsatt rettigheter vi finner viktige, basert på overbevisningen om at hver person er et selvstendig individ, og at samfunnet skal respektere dette og den enkeltes grunnleggende rettigheter:

•    Rett til individuell behandling uansett funksjonsnivå.
•    Rett til å utøve uavhengighet, ansvar og valg, hvor dette ikke kommer i konflikt med andres rettigheter.
•    Rett til å bli møtt med respekt og aksept for sine kulturelle og religiøse behov.
•    Rett til at fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres.
•    Retten til å bli informert om endring i prosedyrer.
•    Rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt.
•    Retten til bistand hvis det er nødvendig, samt tilgjengelighet til samfunnets ressurser innen medisinske, sosiale, utdannelsesmessige, fritidsaktiviteter og andre tjenester.
•    Retten til at få fri og klar adgang til klageprosedyrer.
•    Retten til personvern i med hensyn til medisinske og personlige opplysninger, adgang til egne opplysninger samt informasjon om på hvilket grunnlag persondata deles med andre.
•    Retten til å ha en personlig representant for å ivareta egne interesser der hvor det er nødvendig.
•    Rett til medvirkning i planleggingen av den bistand de mottar.
•    Rett til at ta relevant risiko i forbindelse med utøvelsen av sine rettigheter

Disse rettigheter gjelder uinnskrenket uten hensyn til alder, funksjonshemming, rase, kulturell bakgrunn, nasjonalitet, religiøs overbevisning, kjønn eller seksuell legning.


Vi mottok i 2014 ingen skriftlige klager i forhold til vårt tjenestetilbud fra våre brukere.Galvano Tia AS:  Sentralbord: 75 60 11 00  • E-post: post@galvanotia.noFaks: 75 60 11 01

Webdesign og publiseringsløsning: mpDesign